Conference

Article
การใช้หลักการจำลองสถานการณ์เพื่อวางแผนบริหารจัดการสินค้าคงคลังกรณีเติมเต็มสินค้าร่วมกันภายใต้สถานการณ์สินค้ามีการเสื่อมสภาพและการหมุนเวียนสินค้าแบบเข้าหลังออกก่อน
Conference
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17
Class
ชาติ
Date
19 - 23 ตุลาคม 2017
Location
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-