Conference

Article
การคำนวณความต้องการปุ๋ยสำหรับคลินิกดิน
Conference
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162783678)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการถอดบทเรียนองค์ความรู้เรื่องปุ๋ยสั่งตัด เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการการพัฒนาการการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะฯ โครงการเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสำหรับข้าวในทุ่งรังสิต คก.6 แหล่งทุน :วช.,29 ก.ย. 2016 - 25 พ.ค. 2018