Conference

Article
การเปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาคของไม้และถ่านในไม้ใบกว้างบางชนิด
Conference
International Association of Wood Anatomy (IAWA)-China Group The thired Seminar
Class
นานาชาติ
Date
26 - 30 พฤศจิกายน 2016
Location
สาธารณรัฐประชาชนจีน
DOI
-
Related Link
-