Conference

Article
ความทรงจำและการลืมต่อการเปลี่ยนแปลงภุมิประเทศ ในบริบท "ความไม่สงบ" ชายแดนใต้
Conference
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
25 - 27 สิงหาคม 2016
Location
ปัตตานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-