Conference

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” (ISBN: 9789749958735)
ชาติ
24 มีนาคม - 26 สิงหาคม 2016
ขอนแก่น ประเทศไทย
-