Conference

ว่าด้วยมิติของที่ว่างในสภาวะแวดล้อมสรรค์สร้างองค์รวมและเหตุปัจจัยแห่งความยั่งยืน
การประชุมวิชาการนานาชาติสถาปัตยปาฐะ: สถาปัตยกรรมในดินแดนสุวรรณภูมิ(International Symposium on Architecture in the Land of Suvarnabhumi)
ชาติ
3 - 4 สิงหาคม 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

ความรู้ดั้งเดิมและสัมพันธภาพภายในภูมิทัศน์วัฒนธรรมผ่านสถาปัตยกรรมปกาเกอะญอ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553523 ชื่อวิชา Ethnic Cultural Landscape,2 พ.ย. 2009 - 22 ก.พ. 2010
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :academia.edu การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่สาธารณะ,31 ธ.ค. 2008 - 4 ก.ค. 2018