Conference

Article
การดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน: กรณีศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดนครปฐม
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 เรื่อง “การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง”
Class
ชาติ
Date
30 - 31 มกราคม 2016
Location
เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-