Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ๓ “วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง” The 3rd KUCSC Conference "Advance Knowledge for Wisdom of Greater of Mekong Region"
ชาติ
29 พฤศจิกายน 2015
เมืองสกลนคร อื่นๆ ประเทศไทย
-