Conference

Article
ความพึงพอใจของผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรเกษตรและอาหารในโครงการคมชัดลึกฝึกอาชีพ ปี 2558
Conference
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
Class
ชาติ
Date
3 กุมภาพันธ์ 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-