Conference

การประชุมระดับชาติการนำเสนอผลงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
ชาติ
15 กรกฎาคม 2015
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-