Conference

Article
การศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลาการ์ตูน 13 ชนิด โดยใช้ลำดับโปรตีนในไมโทคอนเดรีย
Conference
การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
15 - 17 กรกฎาคม 2015
Location
ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-