Conference

Article
การจัดสรรข้าวโพดหวานเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้กำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มผสม
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-