Conference

Article
การเพาะเลีย้ งสาหร่าย Chlorella sp. ในน้าหมักชีวภาพมูลไส้เดือนดินเพ่อื ทดแทนอาหารสังเคราะห์
Conference
การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 3-6 กพ 2558
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
Location
กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-