Conference

Article
การจัดการการใช้น้ำและน้ำเสียในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทาง วิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
Class
ชาติ
Date
14 - 15 ตุลาคม 2014
Location
กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-