Conference

Article
การประยุกต์ใช้หอทาน้าเย็นในระบบปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตพืช
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-