Conference

Article
ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวมวลจากก้านใบยาสูบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาFerririte, H-ZSM-5 และ Co-Mo/Al2O3
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
17 - 18 ตุลาคม 2013
Location
เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-