การผลิตน้ำมันชีวภาพจากชีวมวลร่วมกับน้ำและเอทานอลภาวะใต้วิกฤติโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา:ผลของชนิดตัวเร่งปฏิกิริยาต่อคุณภาพน้ำมันชีวภาพ

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exสาวิตรี มูลิกา, "การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวมวลที่ได้จากก้านใบยาสูบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาFerririte, ZSM-5 และ Co-Mo/Al2O3", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 101-106
Publish Year International Conference 2
2014 exนายทรงพล สมานพิบูลย์ผล, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Biohydrogen production from bio-oil using steam reforming,autothermal reforming and water-gas shift reactions", Burapha University International Conference 2014, 3 - 4 กรกฎาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exนางสาวเวณิกา สุวรรณสิงห์, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Upgrading of Bio-oil from Corn Cob for Animal Feed OverNi-Co/SBA-15 Catalyst: Effect of Extracted Chemical onUpgraded Bio-oil", Burapha University International Conference 2014, 3 - 4 กรกฎาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2013 exนางสาวสาวิตรี มูลิกา, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวมวลจากก้านใบยาสูบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาFerririte, H-ZSM-5 และ Co-Mo/Al2O3", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23, 17 - 18 ตุลาคม 2013, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exนางสาวชณิดา มณีสาร, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "การผลิตนํ้ามันชีวมวลจากกากเมล็ดกาแฟร่วมกับนํ้าและเอทานอลภาวะใต้วิกฤติ:ผลของตัวเร่งปฏิกิริยา HZSM-5 Na2CO3 และ KOH", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย
2013 exนางสาววรพรรณ ลาภยุติธรรม, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exพิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์, "การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวมวลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาผสม CoMo/MCM-41 และ CoMo/Al2O3", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย