Conference

Article
ระดับความหนักของแบบทดสอบความอดทนที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬาฟุตซอล โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในนักกีฬาระดับสมัครเล่น
Conference
การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
ชาติ
Date
6 - 7 ธันวาคม 2013
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-