Conference

ดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3
ชาติ
25 - 27 เมษายน 2013
ขอนแก่น ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวโพดหลังนาของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการถอดบทเรียนองค์ความรู้เรื่องปุ๋ยสั่งตัดเพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,11 ก.ย. 2013 - 25 ก.ย. 2016
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร การใช้ประโยชน์ :นายโพยม ศรวิชัย ได้อ้างอิงผลงานในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดทำโครงการนำร่องขยายผลการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด จังหวัดขอนแก่น,1 ม.ค. 2013 - 30 ธ.ค. 2016