Conference

Article
การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในการไหลแบบปั่นป่วนผ่านช่องขนานที่มีตัวสร้างการหมุนควงแบบปีก
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3
Class
ชาติ
Date
9 - 10 พฤษภาคม 2013
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-