Conference

Article
การพัฒนาการทดสอบการเฉือนตรงอย่างง่ายขนาดใหญ่และพฤติกรรมการเฉือนแบบไม่ระบายน้ำของดินเหนียวกรุงเทพฯ สร้างใหม่
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห‹งชาติ ครั้งที่ 18 (ISBN: 9789746727877)
Class
ชาติ
Date
8 - 10 พฤษภาคม 2013
Location
เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-