Conference

Article
ผลของการผสมเลือดชิดต่อลักษณะทางการเกษตรในมันสำปะหลังการค้าของไทย
Conference
รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 (สาขาพืช) (ISBN: 9786167522012)
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-