Conference

Article
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสริมความจริงในงานออกแบบและตกแต่งภายใน
Conference
ประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT2012) (ISBN: 9789748242729)
Class
ชาติ
Date
26 - 27 เมษายน 2012
Location
เพชรบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-