Conference

26th International Carbohydrate Symposium
นานาชาติ
22 กรกฎาคม - 27 กันยายน 2012
Madrid ราชอาณาจักรสเปน
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402441 ชื่อวิชา Enzymology,12 ธ.ค. 2011 - 27 ม.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :วิศวกรรมโปรตีนในเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดส เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์ แหล่งทุน :สกว-สกอ,1 มิ.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2014