Conference

Article
ผลของสารสกัดต่อปริมาณวิตามินซี ฟีโนลิค และกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระของผลฝรั่ง
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
18 - 20 พฤษภาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-