Conference

Article
ปริมาณสารฟีนอลและฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากกล้วย
Conference
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
Class
ชาติ
Date
10 - 12 ตุลาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-