Conference

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012
จตุจักร บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดเบื้องต้นในหนองหาร จังหวัดสกลนคร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Basic of Remote Sensing 931 301,15 ต.ค. 2011 - 15 ก.พ. 2012