Conference

Article
ระบบคัดแยกสายพันธุ์กล้วยไม้โดยคุณลักษณะภาพ กรณีศึกษากล้วยไม้สกุลหวายของไทย
Conference
The 3rd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD) (ISBN: 9789743503016)
Class
ชาติ
Date
5 - 6 พฤษภาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บุคคลทั่วไป การใช้ประโยชน์ :เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถทดลองสอบถามข้อมูลภาพจาก,30 พ.ย. 2011 - 1 ก.พ. 2017