Conference

Article
การเปรียบเทียบอาหารในการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณแมลงปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) (Neuroptera: Chrysopidae) และการศึกษาการเพาะเลี้ยงเพลี้ยแป้งชบา Maconellicoccus hirsutus (Green) (Homoptera: Pseudococcidae)
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
Location
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-