Conference

Article
ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในองค์กรก่อสร้างไทย
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 (ISBN: 9786167522067)
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-