Conference

Author

Output From Project

โครงการวิจัยด้านการประมงที่ยั่งยืนในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Basic of Remote Sensing 931 301,15 ต.ค. 2011 - 15 ก.พ. 2012