Conference

Article
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญของกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัส
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
11 - 13 พฤษภาคม 2010
Location
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัสและเทคนิคการตรวจสอบโรค

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2011 - 13 ม.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การกำจัดไวรัสจากเหง้าพุทธรักษาและผลิตต้นพันธุ์ปลอดไวรัสด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ,1 ก.ย. 2010 - 31 มี.ค. 2012
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สวนกล้วยไม้ภาคเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร การใช้ประโยชน์ :ธุรกิจการขยายพันธุ์กล้วยไม้จากโปรโตคอร์มที่ปลอดไวรัส,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013