Conference

Article
เชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบในโคนม และความไวต่อยาปฏิชีวนะ ระหว่างปี 2547-2549 ในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่45
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-