Conference

Article
นิเวศแหล่งกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติของต้นรักใหญ่ในประเทศไทย
Conference
ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
24 - 25 มีนาคม 2010
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของยางรักเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011

แสดงความคิดเห็น

(0)