Conference

การคัดเลือกสารยับยั้งจุลชีพจากสารสกัดฟองน้ำทะเล บริเวณหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 255521 ชื่อวิชา Marine Natural Products,11 มิ.ย. 2007 - 30 ก.ย. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สารยับยั้งจุลชีพจากฟองน้ำทะเลและแบคทีเรียที่อาศัยร่วมกัน แหล่งทุน :บัณฑิตวิทยาลัย,2 ม.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008