ผลงานคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา ปี 2023

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (32 คน)
ในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (32 คน)
ในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (32 คน)
ในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา ปี 2023

Publish Year International Journal 11
2023 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exEnzo Pranzini, "The 2021-procedure for coastal protection by revetments in Thailand", Journal of Applied Water Engineering and Research, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, เมษายน 2023
2023 inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exChaiyawat Peeratatsuwan, "The Influence of Fe on Grain Refinement of Recycled A 356 Alloy Initially Refined by Al-5Ti-1B Master Alloy", Trends in Sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 1-7
2023 exLee Shin Yun, inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exEffi Helmy Ariffin, exAhmad Hadi Mohamed Rashidi, "The morphodynamics of wave on a monsoon-dominated coasts: West coast of GoT", Regional Studies in Marine Science, ปีที่ 57, ฉบับที่ -, มกราคม 2023, หน้า 102729(1-15)
2023 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exEnzo Pranzini, exEffi Helmy Ariffin, exLee Shin Yun, "Jeopardizing the environment with beach nourishment", Science of the Total Environment, ปีที่ 868, ฉบับที่ -, เมษายน 2023, หน้า 161485(1-11)
2023 exWan Shiao Dong, exEffi Helmy Ariffin, inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exMuhammad Aizat Mohd Rashid, exMohamad Hakim Mohd Shukri, exMuhammad Zahir Ramli, exMohd Fuad Miskon, exMuhammad Hafeez Jeofry, exKamaruzzaman Yunus, exNor Hisham M. Ghazali, exMd Nasir Md Noh, "Adaptation of coastal defence structure as a mechanism to alleviate coastal erosion in monsoon dominated coast of Peninsular Malaysia", Journal of Environmental Management, ปีที่ 333, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2023, หน้า 117391
2023 inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.รุจาภา นันทโพธิ์เดช, "An economic assessment on two investment options for bulk sugar dispensing methods in the warehouse of a seaport firm", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2023, หน้า 121-129
2023 exChuang Qiao, exQiong Wu, exLong Hao, exXueyuan Zhang, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exMeng Sun, exXizhong An, exWei Ke, "Material selection in making electrochemical impedance spectroscopy sensor for electrolyte thickness measurement in marine atmosphere", Corrosion Science, ปีที่ 221, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2023, หน้า 111373-11373
2023 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exRatnayake, A.S., exYun, L.S., exAriffin, E.H., "Current challenges in coastal erosion management for southern Asian regions: examples from Thailand, Malaysia, and Sri Lanka", Anthropocene Coasts, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2023
2023 inดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, ex Effi Helmy Ariffin, exAmila Sandaruwan Ratnayake, ex Lee Shin Yun, "Environmental impacts of shore revetment", Heliyon, ปีที่ 9, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023, หน้า e19646
2023 exNitin Agarwala, inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Oceanic Environmental Impact in Seaports", Oceans, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2023, หน้า 360-380
2023 inดร.ไพรีพินาศ พิมพิสาร, อาจารย์, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, "Real-time oil palm ripeness classification of fresh fruit bunches using fluorescence technology", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2023, หน้า 859-868
Publish Year National Journal 2
2023 exChaiyawat Peeratatsuwan, exManote Rithinyo, exPeeradaech Suwittayaruk, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Microstructural Evolution and Deterioration of Cryogenically Treated S45C Steel After Pack Carburizing Process", วารสารวิชาการปทุมวัน, ปีที่ 13, ฉบับที่ 36, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 25-37
2023 inนางสาววัลลีย์ นวนมุสิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bangkok port and coastal regions of Thailand under atmospheric PM2.5 pollution: A hypothetical nuclear power plant accident", Maritime Technology and Research, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2023

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2023 exYongyut Kaewjumras, exBhanupol Klongratog, exWeerayut Inboonma, inศิวกร สุขประเสริฐชัย, อาจารย์, exNuttakrit Somdock, "Estimation of Vertical Jump Height using Capacitive Sensing Method", 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2023), 8 - 10 มีนาคม 2023, กระบี่ ประเทศไทย
2023 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exLanlila Chitsom, inดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศลิษา วังทอง, อาจารย์, exKanjana Suknoi, exThanchanok Yamongkol, exYanticha Tiamsawat, exWeerapat Ketin, exKamonchanok Krutta, "Land-based physical and biological environmental mitigation measures of a mega port construction in Thailand", 2023 5th International Conference on Resources and Environment Sciences, 9 - 11 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 inดร.รัฐกฤต เรียบร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ จึงรุ่งเรืองถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสาธิต พงษ์ดวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภสิน กาญจนางกูรพันธุ์, exXiongbo Zheng , "Hydrodynamic Performance and Power Recovery of Heaving Wave Energy Converter Enhanced by Breakwater", 10th Pan Asian Association of Maritime Engineering Societies (10th PAAMES) & Advanced Maritime Engineering Conference (AMEC 2023), 18 - 20 ตุลาคม 2023, เกียวโต ญี่ปุ่น
2023 inนางสาวเกวลี เพชราทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, "A case study on a failed superheater tube used in a biomass thermal power plant: Metallurgical investigation", 19th Asian Pacific Corrosion Control Conference (APCC), 18 พฤศจิกายน 2023, Guangzhou, China สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2023 exรุจาภา นันทโพธิ์เดช, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปี 2566, 11 - 12 พฤษภาคม 2023, ชลบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192018 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=74]