ผลงานสำนักงานอธิการบดี ปี 2019

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของสำนักงานอธิการบดี

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2019 inดร.ชมภูนุช ฉายาเวช, inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, "Environmental controls on net CO 2 exchange over a young rubber plantation in Northeastern Thailand", ScienceAsia, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 50-59
2019 inนางสาวรยากร นกแก้ว, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exTetsuya Inagaki, exSatoru Tsuchikawa, "DETERMINATION OF CAROTENOIDS AND DOBI CONTENT IN CRUDE PALM OIL BY SPECTROSCOPY TECHNIQUES: COMPARISON OF RAMAN AND FT-NIR SPECTROSCOPY", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 16, ฉบับที่ 55, มีนาคม 2019, หน้า 92-98
2019 inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, "An Evaluation of The Desired Characteristics of Students Under The Project of Moral Development in Private School", International Journal of Industrial Education and Technology, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2019, หน้า 41-49
Publish Year National Journal 1
2019 inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, inนางประวีณ์นุช เกตุแก้ว, inนายจตุรงค์ ตันนุกูล, inนางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์, "การประเมินโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 171-177

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2019 inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, inนางประวีณ์นุช เกตุแก้ว, inนายจตุรงค์ ตันนุกูล, inนางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์, "การประเมินโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=20&BudgetYear=2019]