ผลงานสำนักงานอธิการบดี ปี 2014

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของสำนักงานอธิการบดี

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2014 inนางสาวรยากร นกแก้ว, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Sterilization of Oil Palm Fruits by Microwave Heating for Replacing Steam Treatment in Palm Oil Mill Process", Advanced Materials Research , ปีที่ 1025-1026, ฉบับที่ -, เมษายน 2014, หน้า 470-475
Publish Year National Journal 1
2014 inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองการรับรู้ประโยชน์ของระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 159-167

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2014 inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองการรับรู้ประโยชน์ของระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", The International Conference on Quality Assurance 2014 (ICQA2014), 8 - 10 ธันวาคม 2014, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวรยากร นกแก้ว, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "THE EFFECT OF MICROWAVE HEATING FOR STERILIZATION OF FRESH OILPALM FRUITS", 1st Joint ACS AGFD- ACS ICSCT Symposium Thailand, 4 - 5 มีนาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2014 inดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชฎาพร อินเปลี่ยน, exธัญนันท์ ใจปัน, exนงภัทร ไชยชนะ, exรุ่งทิพย์ เกาะคู, inนางสาวอรอุมา ด้วงงาม, exดอกแก้ว จุระ, "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอุตุนิยมวิทยากับการเปิดปิดปากใบของยางพารา", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
2014 inดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธัญนันท์ ใจเปลี่ยน, exชฎาพร อินเปลี่ยน, exนงภัทร ไชยชนะ, exรุ่งทิพย์ เกาะคู, inดร.ชมภูนุช ฉายาเวช, inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอุตุนิยมวิทยากับการสังเคราะห์แสงของยางพารา", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=20&BudgetYear=2014]