ผลงานสำนักงานอธิการบดี ปี 2013

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของสำนักงานอธิการบดี

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรยากร นกแก้ว, "Comparison of Detoxification Methods on Phorbol Esters in Deoiled Jatropha curcas Meal for Animal Feed", Journal of Chemistry and Chemical Engineering, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2013, หน้า 533-538
2013 inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, exGay, F., exChairungsee, N., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exChantuma, P., inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, exThaler, P., exEpron, D., "Soil CO2 efflux and soil carbon balance of a tropical rubber plantation", Ecological Research, ปีที่ 28, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2013, หน้า 969-979
Publish Year National Journal 1
2013 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรยากร นกแก้ว, "Tallow Waste Utilization from Leather Tanning Industry for Biodiesel Production", International Journal of Renewable Energy , ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2013 exChutarat Khamchum, inนางสาวรยากร นกแก้ว, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Variability Assessment of Pongamia Pinnata Oil from Various Sources in Southern Region of Thailand for Biodiesel Quality", PURE AND APPLIED CHEMISTRY INTERNATIONAL CONFERENCE 2013, 12 กุมภาพันธ์ 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=20&BudgetYear=2013]