ผลงานภาควิชาภาษาไทย ปี 2021

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

3

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาไทย

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาไทยต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2021 exผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์, inนายวุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "“Kids… can you please understand us (parents)?”: The relationships between linguistic strategies and identities of parents with major depressive disorder from storytelling in the interview discourse.", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 591-598
2021 exXin Xie, exYaqi Liu, inนางสาวดีอนา คาซา, อาจารย์, "“Please Don’t Come Back”: A Pragmatic Study of Chinese Netizens’ Complaints Under Pandemic of COVID-19", Journal of Humanities and Social Sciences Studies, ปีที่ 3, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 106-110
2021 inนางสาวดีอนา คาซา, อาจารย์, "Greetings of Thai speakers: Content and linguistic strategies", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 953-959
Publish Year National Journal 7
2021 exนางสาวจุฬารัตน์ ชัยพิทักษ์, inนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์, "ภาพสะท้อนสังคมอีสานในบทเพลงลูกทุ่งไทย", วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 151-175
2021 exนางสาวทิพวัน สีสัน, inนายสมเกียรติ รักษ์มณี, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญเลิศ วิวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เพลงพื้นบ้านในจังหวัดกำแพงเพชร : กลวิธีการใช้คำและภาพพจน์", สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 190-203
2021 exธรรมวัฒน์ พัฒนาสุทธินนท์, inนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์, "วัจนกรรมในการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)", วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 91-104
2021 inนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์, "“เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน”: การโน้มน้าวใจในปริจเฉทการแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)", วรรณวิทัศน์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 62-104
2021 inดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์, inดร.โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญเลิศ วิวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสาเร็จและภาพสะท้อนความต้องการของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)", วารสารสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 7-18
2021 exขวัญทิพย์ อรุณรุวิวัฒน์, exธรรมวัฒน์ พัฒนาสุทธินนท์, exสุรเดช พิมไทย, inนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์, inนายวุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "กลวิธีทางภาษาที่ใช้บริภาษในแอปพลิเคชันทวิตเตอร์: กรณีศึกษาประเด็นปัญหาความรักของนักแสดงหญิงและนักร้องชาย", วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 103-120
2021 exฐาปนี สีทาจันทร์ , exนัทธมน คภะสุวรรณ, exจุฬาลักษณ์ ลาพานิชย์ , inนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์, inนายวุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อสื่ออารมณ์ขันในรายการ“ตามใจตุ๊ด”", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 274-298

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาไทยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020201720162012 >>
Publish Year International Copyrights 1
2021 inดร.บุญเลิศ วิวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "นันโทปนันทสูตรคำหลวงพินิจ", ผศ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์, 2021
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=03]