ผลงานสำนักหอสมุด บางเขน ปี 2020

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของสำนักหอสมุด บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักหอสมุด บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2020201320112007 >>
Publish Year National Journal 1
2020 inนางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ, "การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณเงินรายได้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562", วารสารรังสิตสารสนเทศ , ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 28-53

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักหอสมุด บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20202008200720062005 >>
Publish Year National Conference 3
2020 inนางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ, "การบริหารจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่ภายใต้ระบบสารสนเทศและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร", การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10, 8 - 9 มกราคม 2020, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2020 inนางสาวสมใจ ขุนเจริญ, inดร.กนก สุขมณี, inนายณัฐวุฒิ นันทปรีชา, "การศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview)", การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10, 8 - 9 มกราคม 2020, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2020 inนายชาญณรงค์ เผือกพูลผล, inนางสาววาทินี เขมากโรทัย, "ระบบสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์สู่ผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ, 9 มกราคม 2020, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=14]