การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2019

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20092008200720052004 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192012200820072001 >>
Year Commercial 3
2019 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท อินโนไบโอไลฟ์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :มีข้อตกลงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ระหว่าง งานทรัพย์สินทางปัญญา มก. กับ บริษัท อินโนไบโอไลฟ์ จำกัด ,10 ก.ค. 2019 - 12 ก.ย. 2019
2019 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท อินโนไบโอไลฟ์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำข้อตกลงการอนุญาตให้ บริษัท อินโนไบโอไลฟ์ จำกัด ใช้สิทธิผลงานวิจัยเรื่อง “กรรมวิธีการผลิตอินูลินผงที่มีความบริสุทธิ์สูง” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้นำผลงานวิจัยนี้ซึ่ง รศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ ได้ยื่นขอจดเป็นสิทธิบัตร (เลขที่คำขอ 1501004971) ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Inelife” ,10 ก.ค. 2019 - 12 ก.ย. 2019
2019 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท อินโนไบโอไลฟ์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำข้อตกลงการอนุญาตให้ บริษัท อินโนไบโอไลฟ์ จำกัด ใช้สิทธิผลงานวิจัยเรื่อง “กรรมวิธีการผลิตอินูลินผงที่มีความบริสุทธิ์สูง” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้นำผลงานวิจัยนี้ซึ่ง รศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ ได้ยื่นขอจดเป็นสิทธิบัตร (เลขที่คำขอ 1501004971) ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Inelife” ,10 ก.ค. 2019 - 12 ก.ย. 2019

แสดงความคิดเห็น

(0)