การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2022

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

12

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

49

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

6

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201020092008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด