Patent

Article
เข็มเจาะเลือดจระเข้
Proprietor
Kasetsart University
License ID
46481
Class
ชาติ
Grant Date
19 ตุลาคม 2015
Related Link
-

Author

Output From Project

การเสริมสร้างฮีโมโกลบินของหนูวิสตาร์ที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหลังจากการบริโภคเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยที่ทำให้แห้งภายใต้ความเย็นจัด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423417 ชื่อวิชา Animal Cell Growth,5 ม.ค. 2015 - 13 พ.ค. 2016
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :วิน เชยชมศรี และ จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ. 2๕๕๑. เข็มเจาะเลือดจระเข้. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สิทธิบัตร เลขที่ 4๖481 วันที่ ๑9 ตุลาคม ๒๕๕8. (คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 0801000372, 25 มกราคม 2551) มีการใช้ประโยชน์จากผลงานนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุญาตให้ใช้สิทธิประโยชน์ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย แต่เพียงผู้เดียว เมื่อ 21 มิถุนายน 2553 ,21 มิ.ย. 2010 - 24 ม.ค. 2028
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนผู้บริโภคที่มีปัญหาสุขภาพ และประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่ทำให้ได้วัตถุดิบเลือดจระเข้ที่ดี สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ ใช้ในกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ "เลือดจระเข้แคปซูล" ผลงานจากงานวิจัย และนวัตกรรมฯ ได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ใช้สะดวก และได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และให้เลขสารบบ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขจากผลงานทางวิชาการของคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นรายแรกของประเทศและของโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้บริโภค เช่น กลุ่มผู้ป่วยโลหิตจาง มะเร็ง เอดส์ เบาหวาน ฯลฯ,21 มิ.ย. 2010 - 24 ม.ค. 2028