โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

AECBioinformaticsBlindBlind and visually impairedBlindnessBraillebuying decisionclass sizeCoachingCognitive scienceComputer GraphicsComputer Visioncontent marketingcontent marketing strategyCreative ideascultureDesignDigital Image ProcessingDocument imagese-commerceEmbossed dotEmbossed dotsgenderHackathonHigher Education InstitutesImage segmentationimpactindigo dyed clothingIntelligent SysteminteractionKasetsart university (Sakonnakhon campus)Knowledge ImplementationKnowledge ManagementKnowledge Management ProcessesLearning activitiesLearning approachLearning problemslearning styleslecturesLightingLighting conditionsonline classroomsonline communityonline community of practiceOptical 3D MeasurementPrivacyPrivacy Compliance Systemprivacy invasionreactionRecognitionRehabilitation EngineeringReusable paperScanningSegmentationsocial presenceStartupstudents’ engagementStudents’ perspectivesstudents’ perspectivetechnologyThai TeenagersThai students IUser Experience designVisually impairedWillingness to Share Knowledgeกรอบแนวคิดกล้วยการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบเฟรมเวิร์คการคัดแยกการจัดกลุ่มแบบเคมีนการจัดองค์ความรู้การแปลลายมือเป็นอักษรเบรลล์การพัฒนาคนพิการการรู้จำลายมือการเรียนรู้ของเครื่องความสุกดิบคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ค่าสีอาร์จีบีโค๊ดอิกนิเตอร์ตาบอดทักษะการสื่อสารเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ปฏิสัมพันธ์สัมผัสผ้าย้อมครามผู้บกพร่องทางสายตาพัฒนาทักษะภาษาระบบพาณิชอิเล็คทรอนิคส์ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาระบบอักษรเบรลล์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์พุทธิปัญญาวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพหน้าจอแบบสัมผัสหมู่บ้านโนนเรืออักษรเบรลล์

Executives


Persons (โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน, อาจารย์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 5 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 10 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)