รางวัลฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ปี 2013

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

2

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มรางวัลฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>
Publish Year Output Award 2
2013 inนายอนุรักษ์ เครือคำ,"A Study on Approaches and Awareness in Sustainable Conservation of Metallic Wood Boring Beetles", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ปี 2554 (รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2013
2013 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์,inนางสาวรัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล,inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น,inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์,inนายยุทธนา แสงสุวรรณ,inนางปณิดา อัครทวีทอง,inนายสนธยา ผาลลาพัง,inนายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ,inนายชัยรัตน์ คำหา,"แนวทางการปลูกมะเขือเทศเพื่อส่งโรงงานอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร", รางวัลที่ 1, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2013

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>