รางวัลสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) ปี 2008

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

1

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มรางวัลสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
Publish Year Conference Award 1
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ,inนายวัลลภ โพธิ์สังข์,inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ,inนางสาวนิภา เขื่อนควบ,"อิทธิพลของระยะปลูกและระบบการปลูกไพลในแปลงปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นบางชนิด ", รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ ประเภทนักวิจัย ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7, สาขาสมุนไพรและการใช้ประโยชน์, คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, May 29 2008