รางวัลภาควิชาเกษตรกลวิธาน ปี 2022

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเกษตรกลวิธาน

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201720161997 >>
Publish Year Output Award 1
2022 inดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"เครื่องบังคับสุกรแบบถอดประกอบได้", รองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2022

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021202020132008 >>