รางวัลคณะเกษตร กำแพงแสน ปี 2022

153

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

46

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

93

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

3

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

6

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลคณะเกษตร กำแพงแสน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2022 inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์," รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2563", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์, Oct 28 2022

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2022 inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์,"An innovative orchids growing materials from the cassava processing wastes", Bronze medal, , Interactive College of Technology (ICT), GA USA , Jul 29 2022
2022 inดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"เครื่องบังคับสุกรแบบถอดประกอบได้", รองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2022

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2022 inดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, อาจารย์,inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์,inดร.ปุณยวีร์ เดชครอง,"Morphological observation of a variegated tomato plant induced by EMS", The Best Poster Presentation (General Presenter) for Biological Session, , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย, Mar 31 2022
2022 inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช,inนางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์,inนายเอนก สุขเจริญ,"Testing of seed coating machine by using polymer spraying under a semiclosed system", รางวัลคุณภาพงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ ระดับดีเด่น, วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2022
2022 inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว,inดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Effects of Accelerated Aging Time and Chemical Seed Coating on Germination and Seedling Growth of Field Corn", งานวิจัยคุณภาพ ภาคโปสเตอร์ ระดับดี, สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2022