รางวัลคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2021

111

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

41

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

7

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2021 inดร.อัญลักษณ์ วชิรไชยการ,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 28 2021

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2021 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์,inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์,"KPS: Selective bioherbicide” to control water hyacinth in Thailand", Bronze Medal, Ecology, Environmental Protection , THE 15TH INTERNATIONAL WARSAW INVENTION SHOW” (IWIS 2021), Oct 27 2021
2021 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์,inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์,"KPS: Selective bioherbicide” to control water hyacinth in Thailand", Silver prize, Agriculture, World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) ในงาน 2021 Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน , Dec 4 2021
2021 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์,inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์,"KPS: Selective bioherbicide” to control water hyacinth in Thailand", Gold Prize, Environmetal Protection, Koreal Invention Promotion Association ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF 2021) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี , Dec 5 2021

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2021 inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Vibratory bed assisted infrared drying of asparagus woody stems and production of muscle mass gainer capsules", รางวัลชนะเลิศ (ด้านการนำไปใช้ประโยชน์), , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, Mar 26 2021
2021 inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Vibratory bed assisted infrared drying of asparagus woody stems and production of muscle mass gainer capsules", รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 (ด้านการนำเสนอดีเด่น), , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, Mar 26 2021
2021 inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Elicitation of the musclebuilding compound in Asparagus byproduct", รางวัลนำเสนอดีเด่นระดับเหรียญทองแดง, , มหาวิทยาลัยบูรพา, Jun 23 2021